WRZESIEŃ

23 – 26.09 – nie ma zajęć z Natalią

PAŹDZIERNIK

23.10, godz. 19.00 - to niedziela, więc tylko informacyjnie piszemy, że odbywa się premiera nowego spektaklu naszego zespołu Warsaw Ballet:

"MAGICAL BALLET BOX: Dark Beauty", bilety na www.bilety24.pl w zakładce OPERA/BALET. 

LISTOPAD

31.10-2.11 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

11.11 – nie m zajęć, Centrum zamknięte

GRUDZIEŃ

24-27.12 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

28-30.12 – specjalny świąteczny grafik (codziennie ten sam)

17.30 – Balet, poziom początkujący+ (nie super początkujący), wiek 8-....
18.40 – CORE Xpress, poziom open, wiek 8-.....
19.10 – Extensio Stretching Workout, poziom open, wiek 8-....

STYCZEŃ

31.12 – 2.01 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

6.01 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

29 – 31.01 – nie ma zajęć z Natalią

LUTY

13 – 18.03 – warsztaty zimowe w godzinach 10.30 – 13.30 oraz 17.30 – 20.30

20 – 26.02 – ferie zimowe, Centrum zamknięte

MARZEC

18.03 – nie ma zajęć z Natalią

KWIECIEŃ

15 – 18.04 – Wielkanoc, Centrum zamknięte

13 i 14.04 – warsztaty Wielkanocne w godzinach 10.30 – 13.30 oraz 17.30 – 20.30

MAJ

1 – 3.05 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

27.05 – nie ma zajęć z Natalią

CZERWIEC

15.06 – nie ma zajęć, Centrum zamknięte

24 lub 25.06 – koncert szkolny

LIPIEC

3 – 29.07 – Neoclassica Ballet Summer Workshops 2017

SIERPIEŃ

4 – 10.08 – szkolenie Instruktorów Extensio Stretching
30.08 – 2.09 – powakacyjny rozruch baletowy

STATUT
„FUNDACJI NEOCLASSICA"

§ 1
1. „Fundacja Neoclassica" zwana w dalszej części „Fundacją", ustanowiona przez Natalię Marię Wojciechowską, zwaną dalej „Fundatorem" notarialnym z dnia 24 czerwca 2014 roku ( Repertorium A Nr 760/2014), sporządzonym przed Notariuszem Maję Bruździak prowadzącą Kancelarię w Warszawie przy Al.Jerozolimskie 53 w Warszawie, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2
Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa i Statutem oraz z celem, w jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
3. Fundacja może w wykonywaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.
4. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju sztuki tańca neoklasycznego oraz edukacja na temat sztuki tańca neoklasycznego.

§ 7
1. Cele Fundacji będą realizowane przez:
- organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie akcji edukacyjnych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy o tańcu neoklasycznym;
- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
- prowadzenie bibliotek na terenie Polski oraz podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na sztukę tańca neoklasycznego, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych;
- organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek kulturalnych, oświatowych;
- współorganizowanie i finansowanie placówek kulturalnych i oświatowych prowadzących działania na rzecz promowania sztuki tańca neoklasycznego;
- tworzenie i prowadzenie banku informacji o tańcu neoklasycznym w Polsce;
- organizowanie i sponsorowanie konkursów dla choreografów i tancerzy szerzących sztukę tańca neoklasycznego;
- organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie oraz współfinansowanie różnych form warsztatów, szkoleń, zajęć odpłatnych i nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
- organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz dorosłych ;
- finansowanie kosztów edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych szczególnie uzdolnionych;
- wspieranie innych instytucji, organizacji i osób fizycznych w Polsce i za granicą szerzących sztukę tańca neoklasycznego
- promowanie sztuki tańca neoklasycznego w mediach;
- organizowanie aukcji na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych szerzących sztukę tańca neoklasycznego;

- nawiązywanie współpracy z organizacjami, instytucjami w Polsce i za granicą szerzącymi sztukę tańca neoklasycznego;
- ufundowanie zespołu Warsaw Ballet/Baletu Warszawskiego oraz Centrum Baletowe Neoclassica – Ballet Center Neoclassica, których prowadzenie może powierzyć dowolnej spółce, firmie, instytucji wybranej przez Zarząd Fundacji jednomyślnie
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 8
Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza majątek początkowy Fundacji, który stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych).
§ 9
1. Dochodami Fundacji są:
1) subwencje i darowizny osób fizycznych i prawnych,
2) spadki i zapisy osób fizycznych,
3) dochody z majątku Fundacji,
4) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
5) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
6) środki finansowe pochodzące z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, inwestycyjnych oraz lokatach,
7) dotacje, subwencje oraz granty.

§ 10
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 9 ust. 1 pkt 2. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
- udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",
- przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji
- zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§ 12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 13
1.Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem",
b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą".

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych przez Radę na czas nieokreślony.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i zagranicą,
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f) powoływanie i nadzorowanie działalności biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
g) przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji i Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
h) realizacja celów statutowych,
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
j) zmiana Statutu,
k) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

§ 16
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

§ 17
1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie.
3. Zasady wynagradzania członka Zarządu określa Rada.

§ 18
1. Fundator może zostać powołany do Zarządu. W takim wypadku traci on prawo zasiadania w Radzie.
2. Fundator zostaje powołany do Zarządu przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały członków Rady.

§ 19
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych powoływanym na mocy uchwały Fundatorów.
2. Rada składa się z 1 ( jednego) do 3 ( trzech) członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady.
3. W skład Rady wchodzi Fundator, którzy wyraził na to zgodę oraz osoby powołane i odwoływane przez Fundatora na czas nieoznaczony, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
4. W przypadku niemożności powoływania członków Rady przez Fundatora, powoływać i odwoływać członków Rady będzie Rada w drodze jednomyślnej uchwały, spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. Nie dotyczy to Fundatora jako członka Rady.
6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady:
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady.

§ 20
1. Do zakresu działania Rady należy:
a) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji,
b) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd,
d) nadzór nad działalnością Fundacji, kontrola działalności Zarządu,
e) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
f) powoływanie członków Zarządu.
2. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu.
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 21
1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków.
3. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę.
4. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
5. Decyzję w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków.

§ 22
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Zarząd jednogłośnie.
2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

FUNDATOR:

a.i.1.a.i.1. Natalia Maria Wojciechowska

Fundacja Neoclassica została założona w roku 2014 przez Natalię Marię Wojciechowską. Celem Fundacji jest wpieranie rozwoju tańca neoklasycznego oraz postneoklasycznego w Polsce. Fundacja realizuje i będzie realizować swoje założenia poprzez:

- EDUKACJĘ - organizację spotkań, konferencji, szkoleń na temat tańca neoklasycznego oraz postneoklasycznego.

- WSPIERANIE MŁODYCH TWÓRCÓW - organizację konkursu choreograficznego.

- PATRONOWANIE PROJEKTOM - Fundacja jest patronem m.in.:

Warsaw Ballet - zespołu neoklasycznego - który wystawia spektakle właśnie w tej technice tańca zatrudniając tancerzy zarówno po szkole baletowej, tych w trakcie nauki raz tych, którzy nie ukończyli żadnej szkoły, ale reprezentują profesjonalny poziom sceniczny. Warsaw Ballet współpracuje z różnymi choreografami - znanymi i początkującymi, którzy tworzą dla Warsaw Ballet swoje choreografie.

Centrum Baletowego Neoclassica - w którym szansę na edukację baletową na najwyższym poziomie mają osoby po szkole baletowej, w trakcie nauki oraz kompletnie spoza środowiska baletowego. Centrum oferuje programy oraz zajęcia dla amatorów, jak i profesjonalistów.

- WSPIERANIE MŁODYCH TANCERZY - Fundacja ma swoje grono Stypendystów, które stale się powiększa, umożliwiając osobom z różnych środowisk edukację baletową w Centrum Baletowym Neoclassica.

- DOSTARCZANIE INFORMACJI - Fundacja prowadzi CZYTELNIĘ BALETOWĄ na terenie Centrum Baletowego Neoclassica oraz prowadzi dział WARTO WIEDZIEĆ na swojej stronie internetowej.

- WARSZTATY - zapraszanie pedagogów oraz tancerzy z Polski i z zagranicy na warsztaty baletowe.

Każde działanie Fundacji jest bardzo przemyślane i ma owocować wzrostem świadomości osób związanych z tańcem, baletem i innymi dziedzinami sztuki na temat tańca/baletu neoklasycznego i postneoklasycznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy lub finansowego wsparcia naszej Fundacji.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Witam na stronach Neoclassica - Fundacji oraz Centrum Baletowego - stworzonych z pasją, miłością, szacunkiem i profesjonalizmem. Wierzę, że po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami każdy odnajdzie coś dla siebie i dzięki Neoclassice rozwinie skrzydła i będzie kontynuował lub rozpocznie swoją przygodę z tańcem - Natalia Maria Wojciechowska


fundacjacentrum baletowe

 

 

Centrum Baletowe Neoclassica

ul.Krucza 46

wejście z ulicy obok Jubilera

 

www.neoclassica.pl

 

CENTRUM

pierwszy kontakt w sprawie zapisów na zajęcia oraz sprawy ogólne

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

RECEPCJA

zgłaszanie nieobecności, zwalnianie miejsc i inne sprawy organizacyjne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MARKETING

propozycje współpracy, różne pomysły, sesje zdjęciowe, pokazy tańca

Natalia Maria Wojciechowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.